ภาษาอังกฤษ แค่ Chris ก็มันแล้ว

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมที่ 3 การบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หัวข้อ ภาษาอังกฤษ แค่ Chris ก็มันแล้ว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12.00 – 13.00 น.        นักศึกษาลงทะเบียนที่หอประชุมจามจุรี

( ได้ทั้ง 2 จุด ประตูหน้าและประตูข้างระหว่างรอนักศึกษาลงทะเบียน

เปิด คลิป VDO สอนภาษาอังกฤษของ คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ )

13.00 – 17.00 น.        – กล่าวรายงาน โดย ผศ. ศิริลักษณ์  ศรีพระจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์

– กล่าวเปิดงาน โดย ผศ. ปรีชา  ธรรมวินทร

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

– เริ่มการบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษ แค่ Christ ก็มันแล้ว”

( It’s fantastic, learning English with Mr. Christopher Wright )

– ผศ. ศิริลักษณ์  ศรีพระจันทร์ กล่าวขอบคุณวิทยากรและกล่าวปิดงาน  17.00 น.

– วิทยากรเดินทางกลับ

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม