การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ 84 เข้าชม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 – 11:30 น. งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 38 คน จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และจะมีการเปิดสอบรอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าทดสอบได้ในวันดังกล่าว อีกครั้ง จำนวน 5 คน ตลอดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะมีการรายงานผลการทดสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยในลำดับต่อไป