หัวข้อข่าว

แจ้งผลสอบพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 Post-test ชั้นปีที่ 3-4 Pre-test

snru internation exchange program 2019

โครงการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Ramesh L. Shretha

ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ก่อนเรียนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3-4

ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ประกาศผลคะแนนสอบ

ผลคะแนนการสอบ Post – Test

กำหนดการสอบ Post – Test

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 5 ต.ค. 2561 Schedule of EPA Training

กำหนดการสอบ EPA Pretest โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61