หัวข้อข่าว

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2020

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

Asean Language Edutainment Festival การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียนออนไลน์

ประกาศผลสอบ toeic สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียน (post-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบ pretest TOEIC นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการ 2562

การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

ตารางสอบวัดระดับความสามรถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประเภทอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และบุคคลทั่วไป