หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ผลการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนการศึกษา ASEM-Duo-Belgium/ Wallonia-Brussels ประจำปี 2562

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน) ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563

แจ้งผลสอบพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 Post-test ชั้นปีที่ 3-4 Pre-test

snru internation exchange program 2019

โครงการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Ramesh L. Shretha