หัวข้อข่าว

เข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ

ประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน

อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลางและสำหรับกลุ่มเริ่มต้น

ติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (กพ.)

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx