การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

เผยเเพร่เมื่อ 424 เข้าชม

การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
โดย ดร. พิมพ์ยุพา ประพันธ์และ ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ ประพันธ์
1. ทฤษฎีและหลักการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
2.การจัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
3. การเขียนแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์โดยใช้สื่อประกอบ
4. การวัดผลประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์
5. สาธิตการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
วันที่เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องอาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3และ 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคาร 11 โทร 042-970037 หรือติดต่อที่ FB: LANGUAGE CENTER AND INTERNATIONAL
DIVISION IN SNRU

ดาวน์โหลด ใบสมัครและกำหนดการ